Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV LCD

Drukarka_fiskalna_Posnet_Thermal_FV_LCD

POSNET THERMAL FV to najpopularniejsza w naszym kraju drukarka fiskalna wyposa?ona dodatkowo w funkcj? drukowania faktur VAT.
Urz?dzenie przystosowane jest do d?ugotrwa?ej i bezawaryjnej pracy w punktach handlowych i us?ugowych o du?ym nat??eniu ruchu (supermarkety, stacje benzynowe, fastfood itd.).
Drukarka POSNET THERMAL FV, wyposa?ona w porty USB, zapewnia pe?n? zgodno?? ze standardem komunikacyjnym Posnet, a przy pomocy zewn?trznego modu?u bluetooth RSBT2 mo?liwa jest rwnie? komunikacja bezprzewodowa.
Ze wzgl?du na niewielkie gabaryty oraz ergonomiczny kszta?t, drukarki POSNET THERMAL FV znajduj? zastosowanie w wi?kszo?ci instalacji kasowych, pozwalaj?c na lepsze wykorzystanie przestrzeni w miejscu sprzeda?y.

Podstawowe dane:

 • mo?liwo?? drukowania faktur VAT
 • najwy?szy standard wykonania
 • bardzo wytrzyma?e i szybkie mechanizmy drukuj?ce (firmy CITIZEN)
 • funkcje oszcz?dzania papieru
 • najwi?kszy zestaw formatek wydrukw niefiskalnych
 • porty komunikacyjne USB, RS232
 • mo?liwo?? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 • bezpieczne umiejscowienie z??czy (pod spodem)

visit source

Akcesoria:

 • Modu? Bluetooth POSNET RSBT2 (299 z? netto)

Zewn?trzny modu? bluetooth wsp?pracuj?cy z urz?dzeniami Posnet. W stosunku do rozwi?za? konkurencyjnych charakteryzuje si? ma?ymi gabarytami.

 • Szuflada na pieni?dze flip-top (179 euro netto)

Kasetka otwierana do gry, dostosowana do wsp?pracy z w urz?dzeniami Posnet Thermal 5V, Posnet Neo oraz Posnet Combo. Produkt ten charakteryzuje bardzo wysoka jako?? i ergonomia oraz bardzo prosty sposb monta?u w boksie kasowym.

 • Szuflada na pieni?dze Posnet SKL (320 z? netto)

Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a zaprojektowana z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach i jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie rynku na urz?dzenie charakteryzuj?ce si? du?? wytrzyma?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a wykonana z najwy?szej jako?ci materia?w. Na szczegln? uwag? zas?uguje zastosowanie metalowych, kulkowych prowadnic wzka szuflady. Zapewniaj? one d?ugie i niezawodne dzia?anie a wzek dzi?ki nim porusza si? ?atwo i cicho. Szuflada wyposa?ona zosta?a w 8 przegrd na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich z?otych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon.
Szuflada mo?e pracowa? w dwch konfiguracjach: z mo?liwo?ci? otwierania poleceniem z kasy, lub za pomoc? klucza (rwnie? mo?liwo?? otwierania awaryjnego). Dzi?ki sterowaniu impulsem z zakresu 5 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada wsp?pracuje z wi?kszo?ci? dost?pnych na rynku urz?dze?.*
Na wyposa?eniu dodatkowym szuflady znajduje si? zestaw metalowych prowadnic umo?liwiaj?cych zamontowanie jej pod blatem sto?u lub biurka.

 • Os?ona drukarki Posnet Thermal (69 z? netto)

Kasetka otwierana do gry, dostosowana do wsp?pracy z w urz?dzeniami Posnet Thermal 5V, Posnet Neo oraz Posnet Combo. Produkt ten charakteryzuje bardzo wysoka jako?? i ergonomia oraz bardzo prosty sposb monta?u w boksie kasowym.

Cena:

2599 z? (netto)