Drukarka fiskalna Posnet Thermal A 5V USB LCD

Drukarka_fiskalna_Posnet_Thermal_A_5V_USB_LCD

Posnet Thermal A 5V jest urz?dzeniem przeznaczonym dla aptek. Ciche, termiczne mechanizmy gwarantuj? komfortow? prac?, wysok? jako?? oraz du?? szybko?? drukowania. Wersje drukarek Posnet dla aptek posiadaj? wiele unikalnych funkcji, pozwalaj?cych generowa? wszystkie niezb?dne wydruki niefiskalne, organizowa? promocje, a tak?e obs?ugiwa? p?atno?ci elektroniczne.

Podstawowe dane:

 • najwy?szy standard jako?ci
 • du?y, alfanumeryczny wy?wietlacz LCD klienta oraz operatora, umo?liwiaj?cy wy?wietlanie nazw lekw, p?atno?ci i rabatw
 • bardzo wytrzyma?e i szybkie mechanizmy drukuj?ce (firmy CITIZEN)
 • porty komunikacyjne USB, RS232
 • mo?liwo?? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 • bezpieczne umiejscowienie z??czy (pod spodem)
 • funkcje oszcz?dzania papieru
 • najwi?kszy zestaw formatek wydrukw niefiskalnych

Akcesoria:

 • Szuflada na pieni?dze Posnet SKL (320 z? netto)

Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a zaprojektowana z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach i jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie rynku na urz?dzenie charakteryzuj?ce si? du?? wytrzyma?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a wykonana z najwy?szej jako?ci materia?w. Na szczegln? uwag? zas?uguje zastosowanie metalowych, kulkowych prowadnic wzka szuflady. Zapewniaj? one d?ugie i niezawodne dzia?anie a wzek dzi?ki nim porusza si? ?atwo i cicho. Szuflada wyposa?ona zosta?a w 8 przegrd na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich z?otych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon.
Szuflada mo?e pracowa? w dwch konfiguracjach: z mo?liwo?ci? otwierania poleceniem z kasy, lub za pomoc? klucza (rwnie? mo?liwo?? otwierania awaryjnego). Dzi?ki sterowaniu impulsem z zakresu 5 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada wsp?pracuje z wi?kszo?ci? dost?pnych na rynku urz?dze?.*
Na wyposa?eniu dodatkowym szuflady znajduje si? zestaw metalowych prowadnic umo?liwiaj?cych zamontowanie jej pod blatem sto?u lub biurka.

 • Szuflada na pieni?dze flip-top (179 euro netto)

Kasetka otwierana do gry, dostosowana do wsp?pracy z w urz?dzeniami Posnet Thermal 5V, Posnet Neo oraz Posnet Combo. Produkt ten charakteryzuje bardzo wysoka jako?? i ergonomia oraz bardzo prosty sposb monta?u w boksie kasowym.

pastillas orfidal sin receta comprar diazepan prodes lexatin tabletas 1 5 mg precio

 • Os?ona przeciwzalaniowa drukarki (69 z? netto)

Nak?adana, transparentna os?ona w znacznym stopniu podnosz?ca odporno?? drukarki na zalanie i inne zanieczyszczenia mechaniczne.
Rozwi?zanie to szczeglnie polecamy w systemach obs?uguj?cych bary, fast-foody i restauracje.

 • Modu? RSBT2 (299 z? netto)

Zewn?trzny modu? bluetooth wsp?pracuj?cy z urz?dzeniami Posnet. W stosunku do rozwi?za? konkurencyjnych charakteryzuje si? ma?ymi gabarytami.

Cena:

2599 z? (netto)