Kasa fiskalna Posnet Neo Plus

Kasa_fiskalna_Posnet_Neo_Plus

Kasa Posnet Neo Plus jest przeznaczona do pracy w ?rednich i du?ych sklepach. W stosunku do wersji standardowej wyposa?ona zosta?a w wiele nowych funkcji u?atwiaj?cych prac?, jak np. obs?uga drukarki paragonowej, obs?uga skanera klawiaturowego, generator zamwie? czy mo?liwo?? opisu wyp?at.
Ponadto urz?dzenie zyska?o nowoczesn?, ciemn? kolorystyk? oraz bursztynowe alfanumeryczne wy?wietlacze operatora oraz klienta.
Do ciekawych rozwi?za? nale?y rwnie? funkcja kasoterminala oraz os?ona klawiatury.

zopiclone 7.5mg en ligne pas cher

Podstawowe dane:

 • dwa mechanizmy termiczne (2x57mm)
 • 12 000 kodw towarowych
 • 2 500 dodatkowych kodw kreskowych
 • 3 x 24 klawisze funkcyjne
 • wsp?praca z komputerem On-Line
 • komunikacja: 1 x USB; 3 x RS232 (konfigurowane)
 • z multiplekserem dodatkowe z??cza 2 x RS2342 i 1 x PS/2
 • zarz?dzanie promocjami
 • szeroki zestaw raportw i statystyk
 • nowe funkcje:

- deklaracja stanu kasy

- opisy wyp?at

- obs?uga pe?nych kodw kreskowych dla prasy

- obs?uga drukarki paragonowej

- opisy do towarw

- obs?uga receptur

- generator zamwie?

Akcesoria:

 • Szuflada na pieni?dze Posnet SKL (320 z? netto)

Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a zaprojektowana z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach i jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie rynku na urz?dzenie charakteryzuj?ce si? du?? wytrzyma?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Szuflada kasjerska Posnet SKL zosta?a wykonana z najwy?szej jako?ci materia?w. Na szczegln? uwag? zas?uguje zastosowanie metalowych, kulkowych prowadnic wzka szuflady. Zapewniaj? one d?ugie i niezawodne dzia?anie a wzek dzi?ki nim porusza si? ?atwo i cicho. Szuflada wyposa?ona zosta?a w 8 przegrd na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich z?otych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon.
Szuflada mo?e pracowa? w dwch konfiguracjach: z mo?liwo?ci? otwierania poleceniem z kasy, lub za pomoc? klucza (rwnie? mo?liwo?? otwierania awaryjnego). Dzi?ki sterowaniu impulsem z zakresu 5 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada wsp?pracuje z wi?kszo?ci? dost?pnych na rynku urz?dze?.*
Na wyposa?eniu dodatkowym szuflady znajduje si? zestaw metalowych prowadnic umo?liwiaj?cych zamontowanie jej pod blatem sto?u lub biurka.

 • Szuflada na pieni?dze flip-top (179 z? netto)

Kasetka otwierana do gry, dostosowana do wsp?pracy z w urz?dzeniami Posnet Thermal 5V, Posnet Neo oraz Posnet Combo. Produkt ten charakteryzuje bardzo wysoka jako?? i ergonomia oraz bardzo prosty sposb monta?u w boksie kasowym.

 • Weryfikator cen Posnet Veri (1 390 z? netto)

Veri Basic to popularny weryfikator cen firmy Posnet. Czytelny wy?wietlacz 2x16 znakw oraz szybki i niezawodny skaner zosta?y umieszczone w estetycznej i bardzo trwa?ej ?atwej do zamontowania obudowie. Interfejs RS232 pozwala pod??czy? weryfikator do komputera b?d? kasy fiskalnej bez u?ycia dodatkowego wyposa?enia. Odczyt danych o towarach nast?puje z bazy towarowej urz?dzenia fiskalnego b?d? komputera zaplecza sklepowego, a sterowniki ODBC daj? pe?n? kompatybilno?? z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach mi?dzy odczytami wy?wietlane mog? by? dowolne teksty reklamowe.

 • Sylikonowa os?ona klawiatury (29 z? netto)

Sylikonowa nak?adka zabezpieczaj?ca kas? przed zalaniem i zanieczyszczeniami.
Zdecydowanie poprawia ona ?ywotno?? klawiatury.
Szczeglnie polecana w przypadku pracy z urz?dzeniem w terenie lub w innych ci??kich warunkach.

 • Multiplekser (120 z? netto)

Multiplekser jest urz?dzeniem przeznaczonym do zastosowania w kasach Posnet NEO od wersji 1.02 oraz Posnet COMBO od wersji 1.02 umo?liwiaj?cym jednoczesne pod??czenie do jednego z portw COM kasy skanera z interfejsem klawiaturowym (PS2) oraz dwch r?nych urz?dze? z interfejsem RS232 (COM-A: waga lub skaner, COM-B: skaner).

Cena:

1899 z? (netto)